Τις τέσσερις νέες προδημοσιεύσεις έργων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προδημοσιεύσεις αφορούν έργα ύψους 350 εκατ. ευρώ και θα τεθούν από σήμερα και για περίπου ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τη λήξη του μηνός, θα έχουν περίπου 2 μήνες καιρό για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Οι τέσσερις δράσεις:

1. Ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η δράση για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, με προϋπολογισμό κάθε κύκλου 25 εκατ. ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ). Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθούν επαγγελματικές δραστηριότητες από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 25 ετών ή από ελεύθερους επαγγελματίες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Ενδεικτικά δικαιούχοι δύναται να είναι οι εξής ειδικότητες: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτές, δικηγόροι, κοινωνιολόγοι, διακοσμητές, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί πάσης ειδικότητας, γεωπόνοι, δασολόγοι, μεταφραστές, καθηγητές, δάσκαλοι, λογοθεραπευτές, μουσικοί, σκηνοθέτες, βιολόγοι, ψυχολόγοι, και άλλες ειδικότητες, που θα εξειδικευθούν στον οδηγό της δράσης.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα επιχορηγούνται κατά 100% για δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ και οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών όπως: αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.ά.), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία κ.ά.).

2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (εξαιρείται ο κλάδος του τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα έχουν η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.

Οι τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη δράση, είναι: η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, η υγεία και τα φάρμακα, τα υλικά και οι κατασκευές.

Δικαιούχοι στη δράση μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά τον χρόνο της υποβολής του επιχειρηματικού τους σχεδίου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Μέσω της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη.

Δαπάνες που θα ενισχυθούν θα είναι η προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου), το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.ά.), δαπάνες για προβολή και δικτύωση, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο: έως 50.000 ευρώ συνολικού κόστους, με επιχορήγηση έως 100%.

Προϋπολογισμός δράσης: 120.000.000 ευρώ (δύο κύκλοι των 60.000.000 ευρώ).

3. Δράση για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Η δράση για την “ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων και μόνο τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστο επί μια διετία) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά του τουριστικού κλάδου.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν δύναται να είναι κατά τον ορισμό της Ε.Ε. πολύ μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.) και μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο του τουρισμού. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των μονάδων και τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 50.000.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι προκηρύξεων, των 25.000.000 ευρώ η καθεμία. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί, ο προϋπολογισμός του θα μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ – 300.000 ευρώ και η επιδότηση θα είναι 50% για όλη την ελληνική επικράτεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών επενδυτικών σχεδίων θα μπορεί να είναι μέχρι 18 μήνες.

4. Πρόγραμμα “Επιχειρούμε δυναμικά” για την ενίσχυση μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας

Στόχος του είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας (αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά / κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) που θα κατανεμηθεί στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας.

Θα επιχορηγηθούν σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με οριζόντιο ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση μόνο υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του τουρισμού), και εξαιρούνται δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον κανονισμό για τις ενισχύσεις De minimis, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ έτσι όπως αυτοί θα καθοριστούν στον οδηγό του προγράμματος και να διαθέτουν νομική μορφή (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων).

Επιλέξιμες ενέργειες:

* Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση για προϊόντα και υπηρεσίες.

* Προβολή / προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

* Δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίηση αυτής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

* Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογίας.

* Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη / καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

* Κτηριακή αναβάθμιση υποδομών.

* Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διαδικασία αξιολόγησης: Η προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος ανά Περιφέρεια. Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από τον χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.

 

ΠΗΓΗ: http://www.avgi.gr/article/5930402/espa-anakoinothikan-draseis-upsous-350-ekat-euro