1. Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – 7/4/2016 έως 20/5/2016

  2. Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – 29/3/2016 έως 17/5/2016

  3. Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – 17/3/2016 έως 27/4/2016

  4. Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” – 8/3/2016 έως 15/4/2016