Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” δίνεται η δυνατότητα πληρωμής έως και την 27η Μαρτίου  οποιασδήποτε οφειλής (εκτός ρύθμισης) προς την Φορολογική Διοίκηση με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο……

Λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και εισοδημάτων, της αύξησης της ανεργίας που οδήγησαν πολίτες και επιχειρήσεις σε πραγματική οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεων τους επιδιώκεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 27 Μαρτίου 2015) η διευκόλυνση των φορολογουμένων να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών τους στη Φορολογική Διοίκηση με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οποιαδήποτε εκούσια καταβολή, ήτοι καταβολή που διενεργείται από τον εκούσια συμμορφούμενο οφειλέτη και όχι πίστωση που διενεργείται παρά τη θέληση του οφειλέτη, όπως μέσω συμψηφισμού, απόδοσης προϊόντος κατάσχεσης ή πλειστηριασμού ή παρακράτησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής κτλ και αφορά σε οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας.

Η καταβολή διενεργείται κατά προτίμηση στους φορείς είσπραξης ή κατ’ εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση, με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) που ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης και μέχρι την εξόφλησή της.

Για την ταυτότητα οφειλής πληροφορείται ο φορολογούμενος ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί τεχνικά. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για την εκούσια εξόφληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015 του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο….

1. Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής εκτός ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας έως και τις 27 Μαρτίου 2015, συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης οφειλής στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν. Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή κατ’ εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για την εκούσια εξόφληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015 του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 10 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN